Quy trình Khai thác

QUY TRÌNH KHAI THÁC

Cập nhật
14/10/2019

 1. QUY TRÌNH KHO CFS XUẤT : 
 Theo chi tiết : QUY TRINH NHAP HANG - KHO 5.pdf
                       QUY TRINH XUAT HANG - KHO 5.pdf

 2. QUY TRÌNH KHO CFS NHẬP: 
 Theo chi tiết : K3 QUY TRÌNH HÀNG ĐƯA HÀNG VÀO KHO CFS NHẬP.pdf
 
3. QUY TRÌNH KHO NỘI ĐỊA : 
 Theo chi tiết : QUY TRÌNH HÀNG ĐƯA HÀNG VÀO KHO NỘI ĐỊA(PLT) (2).pdf

 4. QUY TRÌNH KHO NGOẠI QUAN : 
 Theo chi tiết : QUY TRÌNH HÀNG KHO NGOẠI QUAN.doc 

 5. QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN KHAI BÁO DỊCH VỤ KHỬ TRÙNG TRONG CẢNG TÂN CẢNG CÁT LÁI: 
Theo chi tiết: Quyet dinh ban hanh Quy trinh thuc hien dich vu khu trung container tại Tan Cang Cat Lai.pdf
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KHỬ TRÙNG 1.pdf


Hỗ trợ khách hàng

Liên Kết Website