Thông báo cổ đông
08/05/2023
TCW - THÔNG BÁO NGÀY ĐK CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022
23/03/2023
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
10/03/2023
TCW- BAO CAO TÀI CHINH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN - CTY MẸ + HỢP NHẤT
07/03/2023
TCW- THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023
27/12/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
15/12/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
04/10/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
30/09/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
29/07/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2022 CTY MẸ + HỢP NHẤT
02/06/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN Tên cổ đông: LÊ CAO THẮNG Mã cổ đông: KV00408 Số lượng sở hữu tính đến ngày báo mất: 1.229 Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi chín Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 02/6/2022, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên nêu trên, Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận cổ phần cho cổ đông nêu trên theo quy định của Pháp luật
Trang 1/16

Liên Kết Website