Thông báo cổ đông
27/12/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
15/12/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
04/10/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
30/09/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
29/07/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2022 CTY MẸ + HỢP NHẤT
02/06/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN Tên cổ đông: LÊ CAO THẮNG Mã cổ đông: KV00408 Số lượng sở hữu tính đến ngày báo mất: 1.229 Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi chín Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 02/6/2022, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên nêu trên, Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận cổ phần cho cổ đông nêu trên theo quy định của Pháp luật
16/05/2022
GIẤY XÁC NHẬN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD
09/05/2022
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN
05/05/2022
CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
21/03/2022
TCW- BAO CAO TÀI CHINH NĂM 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN
Trang 1/16

Liên Kết Website