Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Cập nhật
24/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG      
***   
 

  1. QUY ĐỊNH CHUNG:

  1. KHO CÁT LÁI :

  1. KHO CFS : BAO GIA KHO CFS 2019 20.5.2019.pdf
  2. KHO HÀNG NGUY HIỂM:BAO GIA KHO CFS 2019IMO.pdf
  3.
CƯỚC LƯU KHO :   BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHO HÀNG.doc

  III. CƯỚC TÁC NGHIỆP HÀNG HÓA TỔNG HỢP


  IV.CƯỚC TÁC NGHIỆP CONTAINER:BẢNG GIÁ ĐỐI NỘI 2018.pdf
1.  -  2331QĐ điều chỉnh BG đối nội từ 01012018 1.pdf
     -  Quyet dinh PL01 cua bieu gia 2331.pdf
2   -  BIEU GIA DOI NOI 01012018 final 1.pdf
    -   2331PHU LUC 01 BANG GIA DV tai TCCL 1.pdf

  V.   ĐƠN GIÁ HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI: ĐƠN GIÁ HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI.pdf

  VI. CƯỚC LƯU BÃI:

  VII.TÂN CẢNG HIỆP LỰC:
   - TCHL-BIỂU GIA DỊCH VỤ.PDF   
   - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ 2017.pdf

VIII. BIỂU GIÁ CẢNG MỞ: THÔNG BÁO VV ĐIỀU CHỈNH GIÁ DỊCH VỤ CMO BÃI.PDF
         ENGLISH VERSION: ANNOUCEMENT ADJUSTMENT IN STUFFING UNSTUFFING AT CAT LAI CY.pdf

 

Hỗ trợ khách hàng

Liên Kết Website